Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Hala sportowa
Miejska i Gminna biblioteka publiczna

Regulamin Siłowni

 

 

 

            Regulamin siłowni MGOK Gorzów Śląski- Hala Widowiskowo Sportowa

 

 1. Siłownią zarządza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim.
 2. Godziny otwarcia siłowni: od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 do 21:00.
 3. Dopuszcza się zmianę godziny otwarcia siłowni za zgodą Dyrektora MGOK.
 4. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu siłowni.
 5. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Klientem może zostać osoba pełnoletnia lub osoba która ukończyła 16. rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz zmiennym obuwiu sportowym.
 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 9. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu z instrukcją obsługi urządzenia, która jest umiejscowiona obok urządzenia.
 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 11. Osoby biorące udział w ćwiczeniach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 12. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie klientów.
 13. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takim obciążeniem, nad którym potrafią zapanować.
 14. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 15. Przed ćwiczeniami należy sprawdzić stan urządzenia, w razie zauważenia nieprawidłowości zgłosić obsłudze siłowni.
 16. Wszystkie urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 18. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez obsługę siłowni.
 19. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.
 20. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia.
 21. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze sprzętu siłowni, nieprzestrzegania regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
 22. Organizowanie zawodów sportowych możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Dyrektora MGOK.
 23. Imprezy, zawody, turnieje odbywają się na siłowni w oparciu o odrębne regulaminy
 24. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy klientów.
 25. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie siłowni jest Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej.
 26. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Dyrektora MGOK w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4.
 27. Korzystanie z siłowni jest płatne- jednorazowe wejście na siłownie – 20 zł,

karnet – 100 zł (ważny przez miesiąc od daty zakupu bez limitu wejść).

 

Gorzów Śląski 01.06.2021