Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Hala sportowa
Miejska i Gminna biblioteka publiczna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mgok.gorzowslaski.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.04.2021.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres mailowy: dkgorzow@vp.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 34 3505865. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 29.07.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

E-mail: dkgorzow@vp.pl
Strona internetowa: mgok.gorzowslaski.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury i Biblioteka

 • Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury położony jest w Gorzowie Śląskim, przy ulicy Rynek 4, jest obiektem mieszczącym się na trzech kondygnacjach (parter, I piętro, II piętro). Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z chodnika i nie jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych znajduje się od strony ulicy Gorzołki. Na parterze znajduje się sala widowiskowa dostępna dla osób na wózkach.
 • Budynek wyposażony jest w platformę pionową służącą do przemieszczania się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Winda umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, która mieści się na I piętrze budynku. Na II piętrze budynku znajdują się gabinety księgowości i dyrektora. Pomieszczenia te są niedostępne dla osób na wózkach.
 • W budynku MGOK nie ma zamontowanych , informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy wejściu do MGOK od strony Rynku w odległości około 10 metrów znajduje parking na którym wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do MGOK może wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem.
Hala Widowiskowo-Sportowa
 • Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej położony jest w Gorzowie Śląskim, przy ulicy Byczyńskiej 13, jest obiektem mieszczącym się na dwóch kondygnacjach (parter, I piętro, ). Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z parkingu przy hali i pozbawione jest barier architektonicznych. Na parterze znajduje się płyta główna i widownia z dostępem dla osób z dysjunkcjami ruchowymi a także szatnie i toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku brak jest windy dla osób z niepełnosprawnościami co uniemożliwia dostęp do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze tj. widowni, siłowni i pokoju konferencyjnego.
 • W budynku hali nie ma zamontowanych , informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie placówki jest parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do hali może wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem.