Miejska i Gminna biblioteka publiczna
Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa

Regulamin korzystania ze zbiorów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr2/2021                                                                                                                                                    Dyrektora MGOK w Gorzowie Śląskim.

 

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług dostępnych
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Śląskim  przez użytkowników.

 

 1. Wypożyczanie na zewnątrz zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim w Wypożyczalni Głównej, Filii Bibliotecznej w Kozłowicach, Filii Bibliotecznej
  w Pawłowicach , Filii Bibliotecznej w Uszycach i Filii Bibliotecznej w Zdziechowicach.

       zwanych dalej „Wypożyczalniami”.

 1. Wypożyczanie na zewnątrz zbiorów audiowizualnych MiGBP w Gorzowie Śląskim
 2. Korzystanie na miejscu ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim oraz zasady i warunki korzystania z czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim
 3. Korzystanie z Internetu na wszystkich stanowiskach dostępnych dla użytkowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim.
 4. Ochrona danych

 

      Wypożyczanie na zewnątrz zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim w Wypożyczalni Głównej, Filii Bibliotecznej w Kozłowicach, Filii Bibliotecznej w Pawłowicach , Filii Bibliotecznej w Uszycach i Filii Bibliotecznej w Zdziechowicach.

                                                                                         § 1

Wypożyczalnie są placówkami ogólnie dostępnymi, świadczącymi usługi bezpłatnie

 1. z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 14 pkt 2 Ustawy o bibliotekach
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz potwierdzić znajomość zasad gromadzenia i przetwarzania przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Śląskim danych osobowych;
  3. czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę na podstawie legitymacji szkolnej
   i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna
 3. Karty użytkownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić
  w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające
  z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę. Koszt wydania nowej karty wynosi 10,00 zł.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu poczty Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej jest podawany przez czytelników dobrowolnie.

                                                                                          § 2

 1. W Wypożyczalni Głównej w Gorzowie Śląskim funkcjonuje komputerowy system wypożyczania zbiorów. Zamówień na zbiory dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki, mailowo lub osobiście w Wypożyczalni.
 2. Jednorazowo wypożyczyć można maksymalnie 15 jedn. inwentarzowych zbiorów, całkowity limit wypożyczonych zbiorów wynosi 30 egz.
 3. Po złożeniu zamówienia na każdy egzemplarz, użytkownik może wypożyczyć zbiory po okazaniu karty bibliotecznej bądź dowodu tożsamości.
 4. Zarezerwowane zbiory oczekują w Wypożyczalniach na odbiór do 7 dni roboczych.
 5. Zbiory wypożycza się na okres 1 miesiąca. Z literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, podręczników akademickich, książki mówionej można korzystać
  1 miesiąc oraz dwukrotnie prolongować termin zwrotu. Prolongat można dokonywać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną.

         Nie można prolongować szczególnie poszukiwanych zbiorów i (lub) zarezerwowanych przez innych czytelników.

 1. Zwrot wypożyczonych zbiorów powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie ze strony wypożyczalni. Użytkownicy, którzy podali swoje adresy mailowe, są powiadamiani
  o upływie terminu zwrotu zbiorów przez automatyczny system elektroniczny.
 2. Wypożyczalnie mogą żądać zwrotu zbiorów przed terminem ustalonym w ust. 5, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

                                                                                          § 3

Bibliotekarz na prośbę użytkownika udziela informacji o zbiorach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw     informacyjnych itp.

                                                                                          § 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan zbiorów przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić
 2. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni w zależności
  od aktualnej wartości rynkowej zbiorów, stopnia ich uszkodzenia, Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

                                                                                          § 5

Skargi i wnioski mogą użytkownicy zgłaszać do Kierownika  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej bezpośrednio, bądź na piśmie. Odpowiedzi na piśmie będą przesyłane zainteresowanym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

                                                                                          § 6

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika.

 

I.                 Wypożyczanie na zewnątrz zbiorów audiowizualnych

                                                                                            § 7

Wypożyczaniu na zewnątrz, zbiorów audiowizualnych i innych nieksiążkowych dotyczą ogólne zasady zawarte w punkcie:

 1. Wypożyczanie na zewnątrz zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim w Wypożyczalni Głównej, Filii Bibliotecznej w Kozłowicach, Filii Bibliotecznej w Pawłowicach , Filii Bibliotecznej w Uszycach i Filii Bibliotecznej w Zdziechowicach.

 

 1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby posiadające ważną kartę czytelnika Miejskiej              i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim.

                                                                                         § 8

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych                 z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).

                                                                                         § 9

 1. Wypożyczyć można jednorazowo do 5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych
 2. Zbiory audiowizualne wypożycza się na okres do 7 dni z możliwością dwukrotnej, trzydniowej prolongaty terminu
 3. Prolongat można dokonywać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub samodzielnie korzystając z zakładki katalog na stronie internetowej
 4. W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia zbiorów, po upływie terminu zwrotu pobierana jest kara w wysokości 2,00 zł za każdy wypożyczony egzemplarz zbiorów, za każdy następny tydzień ich przetrzymywania.

  

II.  Korzystanie na miejscu ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie Śląskim oraz zasady i warunki korzystania z czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim , zwanej dalej „Czytelnią”

                                                                                         § 10

 1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie z zastrzeżeniem § 22 ust.2.
 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących, archiwalnych oraz dokumentów życia społecznego (DŻS). Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa
 2. Użytkownik chcący korzystać na miejscu z materiałów bibliotecznych ma obowiązek zgłosić to bibliotekarzowi.
 3. Książki oraz inne dokumenty podaje bibliotekarz, jemu też należy zwrócić po wykorzystaniu wszystkie materiały
 4. Z przyniesionych przez siebie książek można korzystać po zgłoszeniu u
 5. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.                       7.   Z czytelni nie mogą korzystać osoby, których stan higieny osobistej lub zachowanie utrudniają obecnym w niej czytelnikom normalne korzystanie ze zbiorów. Osoby takie, po wezwaniu bibliotekarza, zobowiązane są opuścić budynek.

                                                                                         § 11

 1. Użytkownik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek
  i zestawień literatury na interesujący go
 2. Użytkownik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może odpłatnie kopiować materiały zgłaszając taką potrzebę bibliotekarzowi. Kopiowanie materiałów musi być zgodne z postanowieniami prawa autorskiego – Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami – kopiowane mogą być jedynie fragmenty opublikowanych utworów o wielkości nie przekraczającej 1 arkusz wydawniczy (22 ).Stosuje się cennik MiGBP w Gorzowie Śląskim.
 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie,
  by nie narazić na uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa pracownik Wypożyczalni, w zależności od stopnia Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. W razie odmowy przez czytelnika uregulowania ustalonego odszkodowania lub kwestionowania oceny stopnia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, bądź wysokości szkody, bibliotekarz sporządza na tę okoliczność protokół.
 4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobów korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się
  w bibliotece.
 5. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,
  a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika MiGBP w Gorzowie Śląskim.

 

III. Korzystanie z Internetu na wszystkich stanowiskach dostępnych dla użytkowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim   w filiach i czytelniach internetowych.

                                                                                          § 12

 1. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy MiGBP
  w Gorzowie Śląskim. Przy zapisie obowiązują zasady jak w §1 ust.2 Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Użytkownicy MiGBP w Gorzowie mogą także bezpłatnie korzystać
  z Internetu bezprzewodowego, tam gdzie jest on dostępny.
 2. Korzystanie w Czytelni Internetowej z ogólnodostępnego sprzętu komputerowego możliwe jest za zgodą
 3. Bibliotekarz przydziela stanowisko
 4. W Czytelni Internetowej zajmuje się miejsce zgodnie z przydzielonym przez bibliotekarza stanowiskiem.
 5. Korzystanie z komputera jest możliwe przede wszystkim do celów edukacyjnych
  i informacyjnych. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji
  i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest
 6. Indywidualna sesja w danym dniu korzystania z Internetu może trwać 45 minut.
  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu . Łączna długość sesji nie może przekraczać 90 minut. O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego pracownika.
 7. Zakończenie korzystania ze stanowisk z dostępnym Internetem powinno nastąpić najpóźniej na 10 min. przed zamknięciem biblioteki.

                                                                                          § 13

 1. Nie wolno wykorzystywać komputera do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagujących przemoc, ideologię faszystowską itd.).
 2. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Zabrania się instalowania własnych programów.
 3. Korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku.
  W takim przypadku pliki te zostaną usunięte. Istnieje możliwość zapisu danych na prywatny nośnik (np. pamięć flash).
 4. Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji
 5. Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw

     6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych                 systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu    i sprzętu komputerowego.

 1. Według obowiązującego cennika Użytkownik może dokonywać wydruków i skanować materiały własne, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                § 14
 1. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.
 2. Przy jednym stanowisku internetowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby będące użytkownikami MiGBP w Gorzowie Śląskim, nie zakłócające pracy innym użytkownikom
 3. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 4. Z czytelni internetowej nie mogą korzystać osoby, których stan higieny osobistej lub zachowanie utrudniają obecnym w niej użytkownikom korzystanie z usług biblioteki. Osoby takie, po wezwaniu bibliotekarza, zobowiązane są opuścić budynek
 5. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być na stałe lub czasowo pozbawione prawa do korzystania z Internetu w MiGBP w Gorzowie Śląskim
 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji, o której mowa w § 28 ust.5, do Kierownika MiGBP w Gorzowie Śląskim.

 

IV.     Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim informuje, iż:

 

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski.
 • Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Kuc , kontakt: malgorzatakuc@interia.pl, tel. 609 888 092.
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie
  z regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz statystyki bibliotecznej
  na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 • Pani / Pana dane osobowe, po utracie statusu użytkownika biblioteki, będą przetwarzane przez okres pięciu lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik jest dłużnikiem, lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego
 • Pani / Pana dane osobowe będą przekazane producentowi systemu IT, w celu prawidłowego nadzoru nad systemem
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji
  o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych
 • Posiada Pani / Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu
 • Posiada Pani / Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
 • Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres sześciu miesięcy. Nagrania te, nie będą przekazywane żadnym innym
 • Posiada Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych
 • Posiada Pani / Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani / Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

            

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski.

Od 12 maja 2022 roku nastąpiła zmiana Inspektora ochrony danych i jest nim Joanna Kulesza , kontakt: tel. 343505865, e-mail joanna.kulesza@mgok.gorzowslaski.pl