Miejska i Gminna biblioteka publiczna
Miejsko gminny ośrodek kultury
Hala sportowa

KONKURS FOTOGRAFICZNY "WAKACJE Z KSIĄŻKĄ"

                                                                                   

“Wakacje z książką” to tytuł konkursu fotograficznego , którego uczestnikiem może być każdy mieszkaniec gminy Gorzów Śląski bez ograniczeń wiekowych.

Wyślij od 1 do 2 fotografii – zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Na każdym zdjęciu powinna być książka lub coś związanego z czytelnictwem.

Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Śląskim.

 

                           Zgłoszenie wraz ze zdjęciami należy wysłać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku

                                                                   na adres: bmgorzow@wp.pl

                                                           Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje z książką”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski.
 2. Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres: bmgorzow@wp.pl  na konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Gminy Gorzów Śląski. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy. 
 4. Nie ma górnej, ani dolnej granicy wieku. Uczestnikami mogą być tylko osoby nieprowadzące profesjonalnej działalności fotograficznej. 
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Konkurs rozpoczyna się 28.06.2022 r., a kończy 31.08.2022 r.
 7. Cele konkursu:
  1. Promocja czytelnictwa poprzez promowanie wypoczynku z książką.
  2. Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii. 

ZDJĘCIA

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać od 1 do 2 fotografii w postaci elektronicznej (format JPG, PNG ) na email:  bmgorzow@wp.pl z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Wakacje z książką” wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami RODO.
 2. Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy. Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, a także wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Elementem niezbędnym na każdym zdjęciu ma być książka lub coś związanego z czytelnictwem (w tym budynki i wnętrza bibliotek).
 3. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096). Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, publikowane lub wystawiane.
 4. Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Wykorzystane zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla autora.
 5. Wystawa online będzie zamieszczona na stronie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim. Planowana jest również wystawa stacjonarna w budynku Biblioteki Miejskiej w Gorzowie Śląskim
 6. Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

 HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 31.08.2022 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej do 23.09.2022 r.
 3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie www biblioteki.
 4. Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się w Bibliotece Miejskiej, ul. Rynek 4, Gorzów Śląski. O terminie poinformujemy na stronie www biblioteki.

 PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, Gminę Gorzów Śląski, sztukę fotograficzną, konkurs oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną     w Gorzowie Śląskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Uwaga! Wysyłając zdjęcia (1 do 2 szt.) na konkurs, należy dołączyć wypełnione oraz odręcznie podpisane dokumenty na e-mail: bmgorzow@wp.pl z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Wakacje z książką”:

 Poniżej do pobrania załączniki kart zgłoszeń: wypełnione, podpisane, zeskanowane proszę przesłać na adres: bmgorzow@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki